فایل قیمت بلوک های گلستان فاز 3 جهت انتخاب واحد

پست admin 2021/02/08 0 نظرات پروژه گلستان فاز 3,

   قابل توجه اعضای محترم پروژه گلستان فاز 3  پردیس

 

   فایل های لیست قیمت به تفکیک بلوک، جهت رؤیت برای انتخاب واحد درروز مقرر،  تقدیم حضور می گردد.