قابل توجه کلیه اعضای پروژه های صندوق تعاون
 
اعضای محترم پروژه های صندوق تعاون
باتوجه به مسدود بودن حساب جاری 18493556/45 بانک ملت شعبه لویزان ، پرداختهای اعضا به حساب صندوق تعاون از طریق شماره حساب 31801002202203 بانک سپه شعبه اختیاریه جنوبی کد 1801 میسر می باشد
خبر مورخ 96/3/16